Utvärdering av APL

Denna enkätutvärdering görs i syfte att säkerställa en god kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) inom komvux, vård- och omsorgsutbildning. Vi är tacksamma för att du besvarar enkäten så öppet och ärligt som möjligt, dina svar kommer att avidentifieras innan verksamheten får ta del av resultatet!

1. Vilken termin går du?

2. 

3. Inom vilken verksamhet har du gjort APL?

4. Fick du en bra introduktion?

5. Upplevde du att man lyssnade på dina synpunkter?

6. Upplevde du att skolan/utbildningen gav dig en bra förberedelse inför APL-perioden?

7. Fick du stöd från handledaren för att uppnå kunskapsmålen i kursen?

8. Har du själv tagit ansvar för att förstå och uppnå kunskapsmålen?

9. Har du haft reflekterande samtal med din handledare under APL-perioden?

10. Upplevde du att handledarens bedömning av din insats överensstämde med din egen?

11. Besökte du någon annan avdelning/enhet eller gick med någon annan yrkeskategori, t. ex sjuksköterska eller arbetsterapeut?

12. Upplevde du att APL-perioden motsvarade dina förväntningar?

13. Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom den här verksamheten i framtiden?

14.